Flower-Visiting Insects
of Shepherd's Purse


Capsella bursa-pastoris (Shepherd's Purse) introduced
(Short-tongued bees suck nectar or collect pollen; most flies suck nectar, although some flies also feed on pollen; other insects suck nectar; Robertson's observations occurred during the spring)

Bees (long-tongued)
Apidae (Apinae): Apis mellifera sn fq; Anthophoridae (Eucerini): Synhalonia speciosa sn; Anthophoridae (Nomadini): Nomada parva sn; Megachilidae (Trypetini): Chelostoma philadelphi sn

Bees (short-tongued)
Halictidae (Halictinae): Augochlorella aurata sn cp fq, Halictus confusus sn cp, Halictus ligatus, Halictus rubicunda sn cp, Lasioglossum anomalis sn cp, Lasioglossum coreopsis sn cp, Lasioglossum cressonii sn, Lasioglossum forbesii sn cp, Lasioglossum foxii sn cp fq, Lasioglossum imitatus sn cp fq, Lasioglossum pectoralis sn cp, Lasioglossum tegularis sn cp, Lasioglossum versatus sn cp, Lasioglossum zephyrus sn cp; Colletidae (Hylaeinae): Hylaeus mesillae sn; Andrenidae (Andreninae): Andrena arabis sn cp fq, Andrena cressonii sn cp fq, Andrena forbesii sn, Andrena imitatrix imitatrix sn cp, Andrena miserabilis bipunctata sn, Andrena nasonii sn cp, Andrena personata sn cp fq

Wasps
Vespidae: Polistes fuscata sn

Flies
Syrphidae: Allograpta obliqua sn, Eristalis arbustorum sn fq, Eristalis dimidiatus sn fp, Helophilus fasciatus sn, Helophilus latifrons sn, Mallota bautias sn, Melanostoma mellinum sn, Sphaerophoria contiqua sn, Syritta pipiens sn fp, Toxmerus geminatus sn, Toxomerus marginatus sn; Bombyliidae: Aldrichia ehrmanii sn fp; Conopidae: Thecophora occidensis sn, Zodion fulvifrons sn; Tachinidae: Gonia capitata sn, Periscepsia laevigata sn, Siphona geniculata sn fq, Tachinomyia panaetius sn; Sarcophagidae: Gymnoprosopa polita sn, Helicobia rapax sn, Sarcophaga sinuata sn; Calliphoridae: Cynomya cadaverina sn fq, Lucilia illustris sn, Lucilia sericata sn; Anthomyiidae: Delia platura sn; Fanniidae: Fannia manicata sn

Butterflies
Nymphalidae: Chlosyne nycteis sn, Phyciodes tharos sn; Pieridae: Pontia protodice sn

Skippers
Hesperiidae: Erynnis martialis sn, Pholisora catullus sn, Polites peckius sn


Return